Consumption planning

การวางแผนค่าใช้จ่าย


       เงินนับเป็นปัจจัยหนึ่งที่ต้องใช้ในการดำเนินชีวิต แม้ว่าเงินจะไม่ใช่ปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการดำเนินชีวิตของบุคคล แต่หากไม่รู้จักบริหารจัดการเงิน เงินก็มักจะสร้างปัญหาใหญ่ให้กับบุคคลได้เสมอ หลักการง่ายๆในการบริหารเงินที่ดี คือ

- รู้หา (how to earn )
- รู้เก็บ (how to save)
- รู้ใช้ (how to spend)
- รู้ขยายผล (how to invest)

จึงเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิตที่จะจัดการกับเงิน ให้ "เงิน"เป็นเครื่องมือสนับสนุนชีวิตไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้


Investment Planning

แผนการลงทุน

       การวางแผนการลงทุนที่ดีจะเป็นเครื่องมือช่วยสร้างความมั่งคั่งและนำบุคคลไปสู่เป้าหมายทางการเงินที่ต้องการได้ เพราะแผนการลงทุนเปรียบเสมือนแผนที่ ที่คอยบอกว่าจุดหมายปลายทางในการลงทุนหรือเป้าหมายการลงทุนอยู่ที่ไหน บอกให้รู้ว่าผู้ลงทุนมีความพร้อมหรือมีข้อจำกัดในการลงทุนอะไรบ้าง และจะลงทุนอย่างไรจึงจะให้สอดคล้องกับเป้าหมายและข้อจำกัดที่มี โดยมีกระบวนการจัดทำแผนการลงทุนส่วนบุคคล 6 ขั้นตอน คือ

1. กำหนดเป้าหมาย

2. การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน

3. การวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน

4. การจัดทำแผนการลงทุน

5. การนำแผนการลงทุนไปปฏิบัติ

6. ทบทวนและปรับปรุงแผนการลงทุนอยู่เสมอ
 


Education Planning

แผนการศึกษาบุตร

            สำหรับทุกครอบครัวการมีทายาทหรือการวางแผนมีบุตรเป็นเรื่องที่สำคัญ และสิ่งที่สำคัญที่สุด ก็คงหนีไม่พ้นเรื่องการศึกษาบุตร ซึ่งขั้นต่ำก็ต้องปริญญาตรีอย่างแน่นอน ทุกคนอยากให้บุตรมีการศึกษาที่ดี มีสังคม มีเพื่อนและสิ่งแวดล้อมที่ดี  โดยในยุคปัจจุบันค่าใช้จ่ายเรื่องการศึกษาบุตรนั้นมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก โดยเฉพาะค่าเทอม ซึ่งมีอัตราการเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องถึง 6-7% ต่อปี ส่งผลให้หลายๆครอบครัวมีความกังวลใจในการที่จะตัดสินใจมีบุตร

ดังนั้นการวางแผนการเงินเพื่อตอบโจทย์เรื่องการศึกษาบุตรนั้น จึงควรเริ่มคิดวางแผนตั้งแต่ เริ่มแต่งงานใช้ชีวิตคู่ร่วมกันเลยโดยตัดสินใจร่วมกันว่า จะมีบุตรหรือไม่? จะมีบุตรเมื่อไหร่? ตั้งใจจะมีบุตรกี่คน? และเริ่มวางแผนการเงินเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตตั้งแต่วันนี้ จะช่วยทำให้สำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ได้อย่างแน่นอน ด้วยเวลาที่มากพอบวกกับการวางแผนที่ดี และไม่เป็นภาระกับเรามากจนเกินไป โดยที่เราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและมีสมดุลชีวิตในด้านอื่นๆอีกด้วย


Risk Management and Insurance Planning

การบริหารความเสี่ยงและการวางแผนการประกัน

     ความเสี่ยงภัยมีโอกาสเกิดขึ้นกับบุคคลได้ตลอดเวลา และจะนำมาซึ่งความสูญเสียทั้งด้านชีวิตและทรัพย์สิน ทำให้บุคคลไม่สามารถบรรลุเป้าหมายในชีวิตที่กำหนดไว้ได้ การบริหารความเสี่ยงทั้งบุคคลและทรัพย์สินจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากในการวางแผนการเงิน

การทำประกันภัยบุคคลควรครอบคลุมเรื่องเสียชีวิต ทุพพลภาพ สุขภาพ และอุบัติเหตุ เพื่อรักษาฐานะทางการเงินให้คงอยู่เหมือนเดิมได้หลังจากเกิดความสูญเสียกับบุคคล การได้รับการชดเชยค่าเสียหายจากการทำประกันภัยบุคคลจึงเปรียบเสมือนการรักษามูลค่าทางเศรษฐกิจของบุคคล (human asset) ให้คงอยู่ อันจะนำมาซึ่งความมั่งคั่งและนำมาซึ่งสินทรัพย์อื่นของบุคคลและครอบครัวให้คงอยู่ด้วย

 


Tax Planning

แผนภาษี

       ภาษีอากรถือเป็นต้นทุนชนิดหนึ่งในการดำเนินชีวิตของบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลโดยตรงและถือเป็นค่าใช้จ่ายที่สำคัญของบุคคลผู้มีเงินได้ทั้งหลาย ดังนั้นการวางแผนภาษีบนพื้นฐานของความถูกต้องนั้นจะช่วยให้บุคคลประหยัดภาษีหรือจ่ายภาษีน้อยลงและสามารถนำเงินภาษีที่ประหยัดได้นั้นมาลงทุนให้เกิดรายได้เพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

 

 


Retirement Planning

แผนเกษียณอายุ

      การวางแผนชีวิตเพื่อวัยเกษียณและการจัดการทรัพย์สิน เป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนการเงินส่วนบุคคลที่มีความสำคัญมาก เพราะมีผลต่อชีวิตบั้นปลายของแต่ละบุคคลว่าจะสามารถใช้ชีวิตในวัยเกษียณได้อย่างมีความสุขตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้หรือไม่ โดยบุคคลสามารถที่จะเตรียมความพร้อมเพื่อวัยเกษียณในด้านต่างๆ ได้ ดังนี้ ด้านสุขภาพร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านวิถีชีวิตหรือสังคม และด้านการเงิน

สำหรับด้านการเงินนั้นถือเป็นเรื่องสำคัญมากและทำให้หลายคนมองข้ามเพราะธรรมชาติของมนุษย์นั้นจะให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ในปัจจุบันมากกว่าอนาคต ซึ่งมองว่ายังมีเวลาอีกยาวนานแต่เนื่องจากว่าการเตรียมความพร้อมด้านการเงินนั้นต้องใช้เวลามากพอจึงจะทำให้บุคคลสามารถมีเงินรองรับในวัยเกษียณอย่างมีความสุขบุคคลจึงไม่ควรละเลยในการเตรียมความพร้อมทางด้านการเงินเพื่อวัยเกษียณ โดยเริ่มต้นจากการกำหนดเป้าหมายในการดำเนินชีวิตและเป้าหมายทางการเงินที่ต้องการในช่วงเกษียณอายุ

จากนั้นรวบรวมข้อมูลสำหรับการวางแผนเกษียณ เพื่อจัดทำประมาณการทางการเงินเพื่อวัยเกษียณและนำไปจัดทำแผนการออมและการลงทุนเพื่อนำไปปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินเพื่อวัยเกษียณ


Liability Management

การบริหารจัดการภาระหนี้

       ความจำเป็นในการมีบ้านเป็นที่อยู่อาศัย มีรถยนต์เพื่อใช้เป็นพาหนะในการเดินทาง มีเครื่องใช้จำเป็นเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตแต่ละวัน เป็นสิ่งที่บุคคลโดยส่วนใหญ่ต้องการ แต่เนื่องจากสินทรัพย์เหล่านี้มีมูลค่าสูงและเพื่อให้การได้มาซึ่งสินทรัพย์เหล่านั้นไม่สร้างความเดือดร้อนทางการเงินในอนาคต บุคคลจำเป็นต้องมีการวางแผนทางการเงินที่ดี

การวางแผนทางการเงินเพื่อที่อยู่อาศัย คือการซื้อบ้านและการเช่าบ้าน

การวางแผนทางการเงินเพื่อจัดหายานพาหนะ เช่น ประโยชน์ใช้สอย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถ ความน่าเชื่อถือของบริษัทผู้ผลิตรถ และบริการหลังการขาย ทั้งนี้ก่อนตัดสินใจซื้อต้องประเมิณกำลังในการซื้อ

ก่อนตัดสินใจซื้อควรพิจารณาถึงความจำเป็นที่ต้องใช้จริงๆ ไม่ใช่ซื้อเพราะอยากได้ และหากเป็นไปได้ก็ควรซื้อด้วยเงินสดโดยใช้วิธีเก็บออมให้ได้เงินก้อนแล้วค่อยซื้อ แต่หากจำเป็นต้องพึ่งสินเชื่อก็ต้องคำนึงถึงความสามารถในการชำระหนี้ในแต่ละเดือนด้วย การวางแผนเพื่อบริหารหนี้สินให้เหมาะสม พอเหมาะพอควรต่อรายได้และการดำรงชีพจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น


Money Guide

การวางแผนทั่วไป

   ทุกกิจกรรมล้วนมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องไม่เว้นแม้แต่ กิจกรรมการพักผ่อน กิจกรรมท่องเที่ยว กิจกรรมวันหยุด กิจกรรมการกุศล ทำบุญบริจาค ทุกอย่างล้วนแล้วแต่ใช้เงินทั้งสิ้น เรามีเทคนิคเล็กๆน้อยๆมาแบ่งปันให้เพื่อนๆมีความสุข สนุกกับการวางแผนแบบชิลๆ คูลๆ ตาม lifestyle ที่ถนัด ติดตามได้จาก Money Guide


Contact

HOW WE WORK

Step 1 Establishing client-planner good relationships - สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทีมที่ปรึกษาการเงิน dd-wealth และผู้รับคำปรึกษา

ทีมที่ปรึกษาการเงิน dd-wealth อธิบายให้ผู้รับคำปรึกษาเข้าใจถึงแนวคิด และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวางแผนการเงิน สร้างความเข้าใจให้ตรงกันในเรื่องบทบาท และขอบเขตความรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความไว้วางใจ เปิดเผยข้อมูลได้อย่างสบายใจ เชื่อมั่นได้ว่าข้อมูลจะเป็นความลับไม่เปิดเผยก่อนได้รับอนุญาต ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพนักวางแผนการเงิน

Step 2 Gathering client data and determining goal - รวบรวมข้อมูลและประเมินเป้าหมายความต้องการของผู้รับคำปรึกษา

ทีมที่ปรึกษาการเงิน dd-wealth ดำเนินการรวบรวมข้อมูลจากผู้รับคำปรึกษา เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนการเงิน รวมถึงการมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายทางการเงิน พร้อมทั้งจัดลำดับความสำคัญของเป้าหมายทางการเงิน ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ผู้รับคำปรึกษาต้องการบรรลุเป้าหมาย

Step 3 Analyzing client's financial status - วิเคราะห์และประเมินสถานะทางการเงินของผู้รับคำปรึกษา

ทีมที่ปรึกษาการเงิน dd-wealth วิเคราะห์สถานะทางการเงินจากข้อมูลทางการเงิน โดยพิจารณาถึงอัตราส่วนทางการเงิน ซึ่งเป็นดัชนีที่ชี้ให้เห็นถึงศักยภาพ หรือความเป็นไปได้ในการบรรลุเป้าหมายทางการเงินที่ผู้รับคำปรึกษาได้ตั้งไว้ รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพของผู้รับคำปรึกษา เพื่อประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงด้านต่างๆที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งกำหนดวิธีการรับมือกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้

Step 4 Design and presentation of financial planning - ออกแบบและนำเสนอแผนทางการเงิน

ทีมที่ปรึกษาการเงิน dd-wealth ออกแบบแผนการเงิน โดยมุ่งเน้นให้แผนการเงินสอดคล้องกับสถานะทางการเงินและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของผู้รับคำปรึกษา เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับคำปรึกษาแต่ละบุคคล ภายใต้พื้นฐานของความสบายใจ รวมถึงการมุ่งเน้นให้แผนการเงินนั้นบรรลุเป้าหมาย เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้รับคำปรึกษา เมื่อปฏิบัติตามแผนการเงิน

Step 5 Start Implementing the plan - เริ่มปฎิบัติดำเนินการตามแผน

หลังจากที่ผู้รับคำปรึกษาตกลงยอมรับในแผนการเงิน จะนำไปสู่การปฏิบัติตามแผนการเงินที่ตกลงร่วมกัน ระหว่างผู้รับคำปรึกษาและทีมที่ปรึกษาการเงิน dd-wealth เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินรอบด้านอย่างบูรณาการ

Step 6 Monitor your financial plan regularly - ติดตามตรวจสอบแผนการเงินอย่างสม่ำเสมอ

ทีมที่ปรึกษาการเงิน dd-wealth ติดตาม ประเมินและตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่า ผลที่ได้จากการวางแผนการเงินเบี่ยงเบนไปจากที่คาดหวังหรือไม่ หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างใดอย่างหนึ่ง ทีมที่ปรึกษาการเงินต้องชี้แจงให้ผู้รับคำปรึกษาทราบถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินตามกรอบเวลาที่ผู้รับคำปรึกษาต้องการ