มีคุณ R แล้วสบายใจ...เกษียณไปสบายจังฮู้!!

มีคุณ R แล้วสบายใจ...เกษียณไปสบายจังฮู้!!

"มีคุณ แล้วสบายใจ...เกษียณไปสบายจังฮู้!"


       คุณ R ที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้นั้นไม่ใช่หนุ่มหล่อสาวสวยที่ไหน แต่เป็นคุณ ‘RMF’ ที่หลายคนคงเคยได้ยินและคุ้นหูกันมาบ้างว่าลดหย่อนภาษีได้ เหมาะที่จะออมไว้ใช้ยามเกษียณ...

       วันนี้ DD-Wealth จึงอยากให้คุณทำความรู้จักกับคุณ 'R' กันให้มากขึ้น และเชื่อมั่นค่ะว่าจบบทความนี้แล้วคงมีคนอยากจะควงแขนคุณ 'R' กันมากขึ้นกว่าเดิมแน่นอนค่ะ

 

RMF (Retirement Mutual Fund)

       ภาษาไทยเรียกว่า 'กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ' เป็นกองทุนรวมที่มีการลงทุนค่อนข้างยาว มีนโยบายการลงทุนให้เลือกหลากหลายตามความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงของผู้ลงทุน โดยแบ่งเป็น

 • กองทุนRMF ที่มีระดับความเสี่ยงต่ำ เช่น ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล เป็นต้น
 • กองทุนRMF ที่มีระดับความเสี่ยงปานกลาง เช่น กองทุนที่ลงในตราสารหนี้ภาคเอกชน เป็นต้น
 • กองทุนRMF ที่มีระดับความเสี่ยงสูง เช่น กองทุนที่ลงทุนในหุ้น เป็นต้น

       เนื่องจากการลงทุนในกองทุนรวมRMF มีระยะเวลาในลงทุนค่อนข้างยาว อาจทำให้เราได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจในแต่ละช่วง ดังนั้นเราจึงสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนRMFได้ เช่น จากกองทุนรวมRMF ที่มี่ความเสี่ยงสูง สับเปลี่ยนไปยังกองทุนรวมRMF ที่มีความเสี่ยงต่ำ เป็นต้น โดยไม่ถือว่าเป็นการขายหน่วยลงทุนค่ะ

 

เงื่อนไขการลงทุน

 1.  ลงทุนขั้นต่ำ 3% ของเงินได้ในแต่ละปี หรือ 5,000 บาท แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า
 2.  ลงทุนต่อเนื่องทุกปี และไม่ระงับการซื้อหน่วยลงทุนเกิน1 ปี ติดต่อกัน
 3.  ขายหน่วยลงทุนได้เมื่ออายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ และลงทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก (การนับ 5 ปี นับเฉพาะปีที่มีการซื้อหน่วยลงทุนเท่านั้น)
 4.  ซื้อหน่วยลงทุนได้สูงสุดไม่เกินครั้งละ 15% ของเงินได้ในปีภาษีนั้น และเมื่อรวมกับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข) ประกันชีวิตแบบบำนาญ เงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน และเงินสะสมเข้ากองทุนการออมแห่งชาติ ต้องไม่เกิน 500,000 บาท

 

การเข้าข่ายผิดเงื่อนไขในการซื้อหน่วยลงทุน RMF

 • ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนอายุครบ 55 ปี บริบูรณ์
 • ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนที่ลงทุนครบ 5 ปี
 • ไม่ทำการซื้อหน่วยลงทุนเกิน 1 ปีติดต่อกัน
 • ลงทุนขั้นต่ำน้อยกว่าเงื่อนไขที่กำหนด

      

       หากมีการผิดเงื่อนไขดังกล่าวจะไม่ได้รับสิทธิ์ประโยชน์ทางภาษีอีกและต้องคืนเงินภาษีที่ได้รับการยกเว้นไปในช่วง 5 ปีย้อนหลัง (นับตามปีปฏิทิน) และเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน ต้องนำกำไรจากการขายคืนหน่วยลงทุนไปรวมเป็นเงินได้ในปีที่ขายคืน และการชำระภาษีต้องชำระภายในเดือนมีนาคมของปีถัดจากปีที่ผิดเงื่อนไข ไม่อย่างนั้นต้องจ่ายเบี้ยปรับกันนะคะ

       ถ้าคุณกำลังมองหาช่องทางการวางแผนการออมเพื่อเกษียณ เพื่ออนาคตที่มั่นใจว่าจะมีความสุข แถมได้ประโยชน์ด้านภาษีด้วยแล้วนั้น

 

       การเข้าไปทักทายทำความรู้จักคุณ 'R' และเริ่มต้นควงแขนกันตั้งแต่วันนี้เป็นที่เลือกที่เหมาะสำหรับคุณค่ะ

 

ROSE, IC

 DD-Wealth