บริการของเรา

       คุณจะได้รับบริการวางแผนทางการเงินที่ตอบสนองความต้องการในทุกช่วงชีวิตให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ และการจัดทำแผนการลงทุนโดยจัดสัดส่วนการลงทุนเพื่อบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม (Asset Allocation) โดยทีมที่ปรึกษาการลงทุนและวางแผนทางการเงินที่พร้อมดูแลให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพของ DD-Wealth

 

Wealth Planning

การวางแผนทางการเงินเป็นบันไดก้าวสำคัญที่จะช่วยพาคุณไปสู่เป้าหมายของชีวิต

 

Financial Planning

การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล เพื่อให้คุณได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุดในส่วนของการลดหย่อนภาษี และการลงทุนเพื่อเพิ่มพูนผลประโยชน์ให้มากขึ้นในอนาคต

 

Retirement Planning

การวางแผนเกษียณเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งก่อนและหลังเกษียณอายุ โดยคำนึงถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมไปถึงกลยุทธ์การลงทุนเพื่อสร้างความมั่งคั่งอย่างมั่นคง

 

Education Planning

การวางแผนการศึกษาบุตรหลาน มุ่งเน้นกลยุทธ์การจัดสรรการลงทุนควบคู่ไปกับการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจได้ว่า บุตรหลานจะมีเงินใช้จ่ายเพียงพอเพื่อการศึกษาตามระยะเวลาที่ได้วางแผนไว้ได้ นอกจากนี้ ยังครอบคลุมการวางแผนในกรณีพิเศษต่างๆ ตามความต้องการของแต่ละบุคคล เช่น การวางแผนทางการเงินเพื่อการแต่งงาน เพื่อการท่องเที่ยว รวมไปถึงการลงทุนทั่วไป (General Investment)

 

Wealth protection

การวางแผนเพื่อปกป้องความมั่งคั่ง หลายๆครั้งที่เราวางแผนจะให้เงินที่มีอยู่เพิ่มพูนมากขึ้นจากการนำเงินที่หามาได้ไปลงทุนเพิ่ม คนส่วนใหญ่มุ่งวางแผนสร้างความมั่งคั่งไม่ได้เตรียมแผนที่จะปกป้องความมั่งคั่งไปพร้อมๆกันเลือกที่จะรับความเสี่ยงทั้งหมดไว้เอง

เมื่อเกิดเรื่องที่ทำให้สูญเสียไม่ว่าจะเป็นชีวิตหรือทรัพย์สินที่หามาได้ มีโอกาสสูงมากที่จะกระทบกับแผนการสร้างความมั่งคั่ง ทำให้ความมั่งคั่งลดลงไปไม่ถึงเป้าหมายที่วางไว้ แผนปกป้องความมั่งคั่งจึงมีความจำเป็นและเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้แผนการเงินบรรลุเป้าหมายตามที่ลูกค้าต้องการ